❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼

❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼

❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼
Beeld  |  Chris Nijp

Stichting Zonnewende

ANBI

Gegevens ten bate van de verplichte publicatie voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

A. Naam van de instelling:

Stichting Zonnewende

B. RSIN/fiscaal nummer:

805336886

C. Post- of bezoekadres van de instelling:

Stichting Zonnewende
Stationsweg 3 A
9671 AL Winschoten
telefoon 0597-414908

D. Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

In de statuten is opgenomen:
Artikel 3:
Doel van de stichting is zieken, invaliden, bejaarden - in het algemeen mensen die het moeilijk hebben - te troosten en te bemoedigen vanuit het Evangelie van Jezus Christus.
Artikel 4:
De stichting wil dit doel voornamelijk bereiken door briefwisseling, de uitgave van het Zonnewendeblad en de Zondagsgroeten.
Artikel 5.
Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, vrijwillige bijdragen of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
Artikel 6.
De stichting draagt er zorg voor dat ontvangen erfstellingen, legaten, schenkingen, vrijwillige bijdragen enzovoorts worden aangewend overeenkomstig de eventueel daaraan verbonden aanwijzingen van de betreffende respectieve begunstigers.

E. De functie van de bestuurders:

In de statuten is opgenomen:
Artikel 7.
1. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal leden, ten minste vijf en ten hoogste elf.
2. Het bestuur blijft wettig samengesteld ook al is het aantal bestuursleden voor ten hoogste een half jaar beneden het sub 1 genoemde minimum aantal gedaald.
3. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en geeft daaraan vorm en richting en heeft het toezicht op de uitvoering van haar besluiten.
4. Jaarlijks treden twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
Op het rooster van aftreden neemt een tussentijds benoemd bestuurslid de plaats in van het lid in wiens plaats hij is benoemd. (Her)benoeming van bestuursleden vindt in de regel plaats tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarstukken behandeld worden.
5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en wijst tevens een vice-voorzitter, een vice-secretaris en een vice-penningmeester aan.
Het bestuur benoemt uit zijn midden tevens een hoofdleider/hoofdleidster van wie in het huishoudelijk reglement een taakomschrijving opgenomen zal worden.

F. Namen van de bestuurders:

R. Kleingeld, Zuidland | Voorzitter (ad interim) / Penningmeester
Mevr. M. Schuring, Winschoten | Algemeen bestuurslid / Hoofdleidster
Mevr. R. de Koning, Barneveld | Algemeen bestuurslid
Mevr. E.C.J. Huisman - Piek, Enschede | Algemeen bestuurslid
Mevr. A.T. Gelijk, Exloo | Algemeen bestuurslid
Mevr. G.W. Hoppe - Slöetjes, Bocholt-Suderwick (D) | Algemeen bestuurslid

G. Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen honorarium. De stichting heeft geen directie en/of personeel in dienst.

H. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Download: Toelichting jaarverslag 2022

I. Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Download: Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2020 - 2025

J. Financiële verantwoording

Download: Balans en Resultatenrekening 2022